Yasal uyarı

edamutfakta.com bireysel bir blog olup münhasıran onun tarafından işletilmektedir. Kullanıcı olarak edamutfakta.com’a okur yorumu yazarken aşağıdaki koşullara uymayı baştan kabul edersiniz:
Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yerel düzeyde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum oluşturan ve/veya teşvik eden, tehditkar, hakaret, küfür, iftira içeren, küçük düşürücü, ahlaka aykırı bilgi postalamamak ya da iletmemek;
Bir başkasının gizlilik hakkını ve/veya yayın haklarını çiğneyen ya da yasal düzenlemelerden kaynaklanan telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları dahil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan bilgileri önceden yazılı izin almaksızın kullanmamak, üçüncü kişilerin kullanımına sunmamak;
Bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalamamak ya da iletmemek;
Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme postalamamak, iletmemek ya da kullanmamak, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak davranışlardan kaçınmak.
edamutfakta.com, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari merciinin talebine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.
edamutfakta.com’a yorum yazmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı edamutfakta.com’un sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız.
İşbu yasal uyarıyı onaylamakla yukarıda belirtilen taahhütlere aykırı tutum ve hareketleriniz nedeniyle edamutfakta.com, diğer kullanıcılar, üçüncü kişiler veya yetkili merciler nezdinde karşılaşacağınız dava, tazminat ve sair tüm taleplerin doğrudan muhatabı olduğunuzu ve edamutfakta.com’un bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.
edamutfakta.com işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
edamutfakta.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür,edamutfakta.com, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

edamutfakta.com bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.